1: Algemeen

Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waar bij LGV Event Support, goederen aan derden in huur afstaat. De Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2: Huurovereenkomst

De huurder dient zelf de goederen bij LGV Event Support af te halen en op gebreken te controleren. Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen terstond terug te bezorgen, in de zelfde staat (behoudens normale slijtage) waar in ze zijn geleverd. Indien de goederen worden afgeleverd inclusief reserve onderdelen, dienen bij vervanging van de onderdelen het vervangen onderdelen ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is, is de huurder verplicht de tegenwaarde van het vervangen onderdelen te vergoeden aan LGV Event Support. Zo nodig wordt de tegenwaarde van het vervangen onderdelen gecompenseerd met de borgsom. Indien de gehuurde goederen na afloop van de huurovereenkomst niet tijdig wordt geretourneerd, zal voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen te laat geretourneerd zijn de dagprijs in rekening worden gebracht.

3: Aflevertijden

Opgaven betreffende afleveringstijden zullen door LGV Event Support zoveel mogelijk stipt worden aangehouden. Overschrijding van de afleveringstijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

4: Reparaties

Indien reparaties noodzakelijk zijn tengevolge van onkundig behandelen, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

5: Prijzen

5.1: Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
5.2: Gehanteerde prijzen luiden in Nederlandse valuta exclusief omzetbelasting en per 24 uur, af ons magazijn, tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken.

6: Duur van de overeenkomst en annulering.

6.1: Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde, duur. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van de dag als een hele dag.
6.2: Bij annulering van de gesloten overeenkomst voor huurdatum zal 20% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
6.3: Bij annulering van een gesloten overeenkomst van 10 tot 2 dagen voor huurdatum wordt 50% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor de huurdatum wordt 100% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

7: Afrekening

7.1: Rekeningen moeten per factuurdatum, zonder enige korting of compensatie, worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.2: Het eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegenvorderingen van de huurder op grond van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3: Bij overschrijding van de overeen gekomen betalingstermijn berekent LGV Event Support vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling een rente van 1.5% per maand. Alle kosten welke LGV Event Support door niet tijdige betaling maakt, zowel in- als buiten rechten, komen voor rekening van de huurder.

8: Verplichting huurder:

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts in overeenstemming met de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder:
8.1: De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die bij aflevering van de goederen zijn verteld, overhandigd, te behandelen.
8.2: Geen veranderingen aan de goederen aan te brengen.
8.3: LGV Event Support te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
8.4: Aanspraken van derden op gehuurde goederen af te wijzen en LGV Event Support ter zake te vrijwaren.
8.5: Onderverhuur en beschikbaar stellen aan derde uitsluitend met schriftelijke toestemming van LGV Event Support te doen geschieden.

9: Borgsom:

9.1: De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan LGV Event Support door LGV Event Support vast te stellen borgsom te geven.
9.2: LGV Event Support behoud zich het recht voor vervallen verhuurtermijnen te compenseren met de borgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging.
9.3: LGV Event Support is verplicht deze borgsom bij beëindiging van het verhuurcontract, indien de huurder aan al zijn verplichtingen tegenover LGV event SUPPORT heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
9.4: De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, zich door TWEE geldige legitimatiebewijzen te legitimeren.

10: Meldingsplicht:

10.1: Huurder dient LGV Event Support onmiddellijk in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavig gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van LGV Event Support dreigen te worden geschaad. Het zelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, in dien de huurder surseance van betaling aan gevraagd of zij betalingen om andere reden heeft gestaakt.
10.2: In de hier boven sub 10.1 bedoelde gevallen is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

11: Aansprakelijkheid:

11.1: Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is LGV Event Support niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen, Huurder zal LGV Event Support ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
11.2: De huurder is volledig aansprakelijk bij verlies en of diefstal van de gehuurde goederen, en zal zich hier voor voldoende moeten indekken c.q. verzekeren, waardoor LGV Event Support geen enkele schade hiervan zal ondervinden.

12: Diverse:

Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zij gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

13: Geschillen:

Voor uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en LGV Event Support verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar LGV Event Support gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen naar gelang de aard van het geschil bij de kantonrechter of arrondissementsrechtbank worden aan gebracht, met uitsluiting van ieder andere rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.